Työelämään - Tukea työllistymiseen työnhakijalle - Tukea työnantajalle - Kelan ammatillinen kuntoutus - Eläkkeeltä työelämään - Kokemuksia opiskelusta ja työelämästä
PDF Tulosta

Työnantaja voi TE-toimiston päätöksellä ottaa henkilön työkokeiluun, työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai työssäoppimisjaksolle sekä saada työhön ja työyhteisöön valmentavia palveluja työsuhdetta solmimatta. Nämä edellä mainitut tukimuodot ovat työnantajalle maksuttomia.

Työhallinto voi maksaa vammaiselle tai kuntoutujalle erilaisia tukia tai harkinnanvaraista päivärahaa sekä matka- ja ylläpitokustannuksia niin, ettei työnantajalle aiheudu kustannuksia työelämävalmennuksen, työharjoittelun, työkokeilun tai työssäoppimisjakson ajalta.

Työnantaja voi saada TE-toimistosta tukea palkkauskustannuksiin työllistäessään työttömän työnhakijan, erityisesti pitkäaikaistyöttömän ja/tai vajaakuntoisen. Palkkatuki myönnetään työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Palkkatuen perusosan (527 e) lisäksi voidaan myöntää lisäosa (enintään 90 % perustuen määrästä), jos työnhakija on vaikeasti työllistettävä tai vajaakuntoinen. Palkkatukea voidaan myöntää vaikeasti työllistyvien ja vajaakuntoisten osalta 24 kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli paikallinen TE-toimisto on myöntänyt työnantajalle palkkatukea, niin kunta voi maksaa kunnassa rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai yritykselle ns. kuntalisää työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. Työnhakija voi saada työnhaun tueksi palkkatukisetelin, joka kertoo työnantajalle mahdollisuudesta saada palkkatukea työllistymiseen.

Vuosina 2006-2010 työnantaja on oikeutettu saamaan matalapalkkatukea palkkoihin, jos työntekijä on täyttänyt 54 vuotta, työntekijä työskentelee vähintään 140 tuntia kalenterikuukaudessa ja työstä maksettava palkka on 900-2000 euroa kuukaudessa.

Jos vamma tai sairaus haittaa työnsaantia tai työpaikan säilyttämistä, TE-toimisto voi myöntää työnantajalle taloudellista tukea kustannuksiin, jotka aiheutuvat erilaisista työolosuhteiden järjestelyistä. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan maksaa esimerkiksi työkoneisiin, työmenetelmiin tai työpaikan ulkoisissa olosuhteissa tehtäviin muutoksiin sekä toisen työntekijän antamaan apuun. TE-toimiston tuki on maksimissaan 2500 e ja vaikeavammaisen kohdalla 3500 e. Työnantajalla on itsellään myös velvoite työpaikalla tehtäviin kohtuullisiin mukautuksiin (esim. tukikahvojen asennukset tai työtuolin hankkiminen) vammaisen työntekijän kohdalla. Kohtuulliset mukautukset voidaan toteuttaa esimerkiksi työterveyshuollon asiantuntemuksella. Työterveyshuollon tulee myös seurata työntekijän työolojen kehittymistä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vammaisen henkilön työnteon edellytysten turvaamiseksi esimerkiksi ohjaamalla työkykyä ylläpitävään ja parantavaan valmennukseen (TYK) ja ammatillisesti syvennettyyn lääketieteelliseen kuntoutukseen (ASLAK), joita myönnetään Kelasta.