Apua alkuvaiheessa - Palvelut ja tuet - Palvelusuunnitelma - Taulukko palveluista - Vertaistuki - Kokemuksia vertaistuesta
Palvelut ja tuet

Suomen perustuslaki velvoittaa julkista valtaa eli käytännössä valtiota ja kuntia erikseen turvaamaan jokaiselle oikeuden riittäviin lakisääteisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkisen vallan on perustuslain mukaan aktiivisesti edistettävä perusoikeuksien toteutumista. Yksilön tarpeista on huolehdittava siten, että oikeus ihmisarvoiseen elämään toteutuu.


MMC ja hydrokefalia liitännäisvammoineen saattaa aiheuttaa henkilöille hyvin eri tyyppisiä rajoituksia tai pulmia. Näiden haasteiden kompensoimiseksi on kehitetty erilaisia palveluja helpottamaan elämää. Myönnettävät tukimuodot riippuvat mm. vamman vaikeusasteesta sekä vammaisen ihmisen iästä.


Tarvittavia yhteiskunnan palveluja ja tukitoimia on toisinaan vaikeaa löytää. Elämäntilanne jolloin palveluja tarvitaan saattaa olla kuormittava ja oikean palvelun löytämiseksi käytettävät voimavarat ovat rajalliset. Lisäksi palveluiden ja palveluntarjoajien lukumäärä on suuri.


Palveluiden hakemisessa voi saada apua esimerkiksi vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai CP-liitosta. Kannattaa hakea palveluita, joihin on oikeutettu.  Palvelujen ja tukitoimien avulla voidaan ratkaista monenlaisia arkipäivän haasteita, parantaa osallisuutta yhteiskuntaan ja taata omaa jaksamista.


Muutoksenhaku

Päätös on aina annettava tiedoksi joko alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Viranomaisten päätösten liitteenä on oltava valitusosoitus, jossa mainitaan taho jolle valituskirjelmä toimitetaan sekä miten ja missä ajassa päätökseen saa hakea muutosta. Valitusosoituksessa kerrotaan, mitä valituskirjelmän tulee sisältää, mitä liitteitä on oltava mukana sekä ohjeet valituksen perille toimittamisesta. Mikäli päätöksestä ei voi valittaa on päätöksessä oltava tieto siitä, minkä säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista.