Omaan kotiin - Asunnon muutostyöt - Minkälaisia muutoksia kotiin tarvitaan? - Mitä lupia tarvitaan ja kuka korvaa? - Suunnittelu ja toteuttaminen - Henkilökohtainen apu
Omaan kotiin
PDF Tulosta

Yhteiskunnan antamat palvelut mahdollistavat omalta osaltaan nuoren itsenäistymisen. Vaikeavammaisen nuoren kohdalla haastavaa voi olla sopivan ja esteettömän kodin löytyminen sekä sopivien palveluiden järjestyminen.  Jokaisesta kunnasta tulisi löytyä kunnan omia vuokra-asuntoja, jotka ovat esteettömiä.

Jos itsenäistyvä vaikeavammainen nuori muuttaa omaan vuokra-asuntoon tai omistusasuntoon, kunnan on korvattava tarvittavat asunnonmuutostyöt, kuten kynnysten poisto, oviaukkojen leventäminen tai WC:n muutostyöt. Asunnon muutostöihin luetaan myös niiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä, kuten ulkoluiskien rakentaminen. Lisäksi vamman vuoksi liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa tarvittavien muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin sisältyvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankintahinnasta voidaan korvata puolet. Näitä voivat olla mm. erilaiset kodinkoneet tai henkilöauto. (Vammaispalvelulaki)

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, joka jatkuvasti tai erityisen runsaasti tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa, mutta joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Palveluasumiseen kuuluvat asunto, joka voi olla oma asunto, palvelutalo tai ryhmä- tai hajautettu asuminen. Palveluasumiseen sisältyvät myös asumiseen ja arjesta selviytymiseen liittyvät välttämättömät palvelut, joita ovat esimerkiksi liikkumisesta, pukeutumisesta, siivouksesta ja lääkityksestä huolehtiminen. Nämä palvelut voidaan järjestää esimerkiksi kunnan kotipalveluna ja -sairaanhoitona.

Palveluasuminen voidaan järjestää myös esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan turvin, omaishoidon tukena, asunnon muutostöinä ja turvapuhelinjärjestelyinä. Useimmiten palveluasuminen järjestetään edellä kuvattujen palveluiden ja tukitoimien yhdistelminä. Palvelut perustuvat yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja ovat maksuttomia käyttäjälleen. Tarvittava apu päivittäisiin toimiin omassa kodissa ja kodin ulkopuolella voidaan järjestää vaikeavammaisille myös henkilökohtaisella avulla.

Tuettu asuminen tarkoittaa asumiseen liittyvää palvelua, jossa omassa asunnossaan tai asuntolassa asuvalle asukkaalle annetaan tukea ja ohjausta sekä opetellaan hänen kanssaan itsenäisen elämisen taitoja. Tuettu asuminen soveltuu hyvin henkilölle, jotka selviävät itsenäisesti elämässään tuen ja ohjauksen avulla tai jotka itsenäisen elämisen taitojen harjoittelun kautta kykenevät myöhemmin elämään täysin itsenäisesti. Tukea ja harjoitusta voivat vaatia esimerkiksi raha-asioiden hoito, hakemusten täyttäminen, päivärytmistä huolehtiminen, harrastusten löytyminen tai sosiaalisten suhteiden solmiminen. Tuettua asumista voi hakea kunnasta sosiaalihuoltolain tai kehitysvammalain mukaisena palveluna, joissain tapauksissa myös lastensuojelulain mukaisena. Palvelua tarjoavat mm. yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat ja sosiaalialan järjestöt.