Apua alkuvaiheessa - Palvelut ja tuet - Palvelusuunnitelma - Taulukko palveluista - Vertaistuki - Kokemuksia vertaistuesta
Taulukko palveluista
PDF Tulosta
Tuki tai palveluTietoa
   

APUVÄLINEET

 

Harrastusvälineet

Järjestöt, sosiaalitoimi, terveydenhuolto

Jokapäiväiseen elämään liittyvät apuvälineet

Terveydenhuolto

Peruskouluopetukseen liittyvät apuvälineet

Koulutoimi

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet tai laitteet ja niiden muutostyöt (muut kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet)

Kunnan vammaispalvelut

Vaativat apuvälinepalveluun liittyvät apuvälineet

Erikoissairaanhoito

Vaikeavammaisille työssä tai opiskelussa tarvittavat kalliit apuvälineet

Kela

Työvälineet ja – koneet (työolosuhteiden järjestelytuki)

TE-toimistot

ASUMINEN JA ITSENÄINEN SUORIUTUMINEN

 

ARA:n asumiseen ja rakentamiseen liittyvät avustukset

ARA, (hakemus kunnan viranomaiselle)

Asumisen tukeminen

Sosiaalitoimi

Asunnon muutostyöt vaikeavammaisille

Kunnan vammaispalvelut

Asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki

Kela

Avustajapalvelu (harrastuksessa tai muun vapaa-ajan toiminnassa avustajan palkkakustannusten korvaaminen)

Suomen CP-liiton avustajapalvelu

Avustukset vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan

Sosiaalitoimi

Henkilökohtainen apu

Kunnan vammaispalvelut

Ilmaisvaipat ja ilmaishoitotarvikkeet

Terveydenhuolto

Kotipalvelu

Sosiaalitoimi

Kotisairaanhoito

Terveystoimi (sosiaalitoimi)

Omaishoidon tuki

Sosiaalitoimi

Perhehoito

Kehitysvammahuolto

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet tai laitteet ja niiden muutostyöt

Kunnan vammaispalvelut

Tulkkauspalvelu

Kela

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

Kunnan vammaispalvelut

Ylimääräiset vaatetus- ja erityisravintokustannukset

Kunnan vammaispalvelut

LAPSET JA LAPSIPERHEET

 

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Kela

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Kunnan vammaispalvelut

Autoveronhuojennus, autoveronpalautus

Tullihallitus

Avustaja päivähoidossa

Sosiaalitoimi/päivähoito

Erityishoitoraha alle 16-vuotiaille

Kela

Erityispäivähoidon suunnitelma

Päivähoito

Henkilökohtainen apu

Kunnan vammaispalvelut

Ilmaisvaipat ja ilmaishoitotarvikkeet

Perusterveydenhuolto

Kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki

Kela

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito

Koulutoimi, päivähoito, (kunnan vammaispalvelut)

Kuljetuspalvelu

Kunnan vammaispalvelut

Kunnallinen kotipalvelu

Sosiaalitoimi

Kuntoutusohjaus

Sairaalat

Lastenhoito

SPR, MLL, muut järjestöt, kunnan kotipalvelu

Lasten kotihoidontuki tai yksityisen hoidon tuki (kun lapsi on alle 3-vuotias)

Kela

Lasten päivähoito

 

Päiväkoti/erityispäiväkoti

Sosiaalitoimi/päivähoito

Vammaisen lapsen kasvatukseen liittyvät kysymykset

Kuljetukset

Lomittajatoiminta (lomittajan palkkamenojen korvaaminen vammaisen omaisen tarvitessa vapaata)

Suomen CP-liiton lomittajatoiminta

Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälineet

Terveydenhuolto, Kela (vaikeavammaiset)

Omaishoidon tuki, omaishoitajan vapaa

Sosiaalitoimi

Osittainen hoitovapaa

Työnantaja

Avustaja päivähoitoon

 

Sosiaalitoimi/päivähoito

 

Perhehoito

Kehitysvammahuolto, lastensuojelu, sosiaalihuolto

Perhetyöntekijä, perhetyö

Lastensuojelun avohuolto

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet tai laitteet ja niiden muutostyöt

Kunnan vammaispalvelut

Sairaanhoitokustannusten korvaukset (lääke-, hoitokulu-, matka- ja yöpymiskorvaukset, lääkekustannusten ja matkakustannusten maksukatto)

Kela

Sopeutumisvalmennus

Sosiaalitoimistot, järjestöt, Kela, terveydenhuolto

Sosiaalityö ja palveluohjaus

Vammaispalvelu, sairaalat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksunalennukset ja terveydenhuollon maksukatto

Kunta, terveystoimi

Tilapäishoito

Kehitysvammahuolto, muu sosiaalihuolto, lastensuojelun avohuolto

Tukihenkilö

mm. lastensuojelun avohuolto, kehitysvammahuolto

Tukiperhe

Lastensuojelun avohuolto

Tulkkauspalvelu

Kela

Vammaisen pysäköintilupa

Poliisilaitos

Vapaa-ajan toiminta

Järjestöt, liikuntavirasto, työväenopisto, seurakunnat

Vapautus ajoneuvoveron perusosasta

Ajoneuvohallintokeskus

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veroilmoituksen yhteydessä

Ylimääräiset vaatekustannukset

Kunnan vammaispalvelut

Äitiysavustus, äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, lapsilisä

Kela

PERUSOPETUS (perusopetuslaki)

Kunnan koulutoimi

Erityisopetus (tavalliset luokat, erityisluokat, erityiskoulut)

Koulutoimi

HOJKS – henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (tehtävä erityisopetuksessa oleville)

Koulu

Koulukuljetukset

Koulutoimi

Koulunkäyntiavustaja, kouluavustaja

Koulutoimi

Koulussa tarvittavat apuvälineet (Kela voi kustantaa 7.luokasta alkaen vaativat ja kalliit apuvälineet ammatillisena kuntoutuksena)

Koulutoimi

Koulutilojen esteettömyys

Koulu, koulutoimi

Opetuksen mukauttaminen

Koulu, koulutoimi

Pidennetty oppivelvollisuus

Koulutoimi

Tukiopetus

Koulutoimi

Tulkkauspalvelut

Koulutoimi

OPISKELU

 

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto

Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma

Kela, TE-toimistot

Ammatinvalinta ja urasuunnittelu

TE-toimistot

Apuvälineet

Terveystoimi, Kela (vaikeavammaiset)

Ateriatuki

Kela

Henkilökohtainen apu opiskeluun

Kunnan vammaispalvelut

HOJKS

Oppilaitos

Kelan ammatillinen kuntoutus

Kela

Koulumatkatuki

Kela

Koulutuskokeilu

Kela, TE-toimistot

Nuoren kuntoutusraha 16-19-vuotialle

Kela

Opintolainan korkoavustus

Kela

Opintolainan maksuvapautus (jos työkyvyttömäksi kesken opintojen)

Kela

Opintolainavähennys

Kela

Oppilaitoksen esteettömyys

Oppilaitos

Opintotuki

Kela

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimustoimistot

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

TE-toimistot

Valmentava ja kuntouttava opetus

mm. erityisoppilaitokset

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Kunnan vammaispalvelut

Opiskelutulkkaus

Kela

LIIKKUMINEN

 

Alennukset ja avunsaaminen eri liikennevälineissä

Liikenneyhtiöt

Auto

 

Autoveron huojennus, autoveron palautus

Tullihallitus

Avustus auton hankintaan

Sosiaalitoimi

Invalidialennus liikennevakuutuksen maksusta

Liikennevakuutusyhtiö

Poikkeuslupa ajokorttiluvasta ja ajo-oikeudesta

Ajoneuvohallintokeskus

Vammaisen pysäköintilupa

Poliisi

Vapautus ajoneuvoveron perusosasta

Ajoneuvohallintokeskus

Kuljetuspalvelut

 

Palveluliikenne (Kunnallista lähialueliikennettä pikkubusseilla, liikkumisrajoitteisille)

Kunta

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalitoimi

Vaikeavammaisten opiskelu- ja työmatkat sekä vapaa-ajan matkat

Kunnan vammaispalvelut

KUNTOUTUS

 

Ammatillinen kuntoutus

Kela, TE-toimisto

Ammatillinen kuntoutus/ammattitaudit ja työtapaturmat tai liikennetapaturmat

Tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöt

Harkinnanvarainen kuntoutus

Kela

Kuntoutukseen hakeutuminen

Perusterveydenhuolto, työterveyshuolto, Kela, TE-toimisto, vakuutusyhtiö

Kuntoutusohjaus

Sairaalat, terveyskeskukset, järjestöt

Kuntoutusraha (16-64-vuotiaalle henkilölle kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun ei kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä)

Kela

Kuntoutussuunnitelma

Terveydenhuolto

Kuntoutustuki
Määräajaksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke

Kela

Lääkinnällinen kuntoutus

Terveydenhuolto

Nuoren ammatillinen kuntoutus (16-19-vuotiaille)

Kela

Nuorten kuntoutusraha (16-18-vuotiaalle nuorelle opiskelun ajaksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäisemiseksi)

Kela

Sopeutumisvalmennus

Kela, järjestöt, sosiaalitoimi, terveydenhuolto

Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Kela

KIRJALLISET SUUNNITELMAT

 

Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma

Terveydenhuolto, Kela, TE-toimisto jne.

HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma)

Oppilaitos

Kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelma (EHO)

Kehitysvammahuolto

Kuntoutussuunnitelma

Terveydenhuolto

Omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma

Sosiaalitoimi

Palvelusuunnitelma (sosiaalipalveluista tehtävä suunnitelma)

Sosiaalitoimi

Päivähoidon kuntoutussuunnitelma (erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle)

Päivähoito

VEROTUS

 

Invalidivähennys

Verotoimisto

Kotitalousvähennys

Verotoimisto

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Verotoimisto

ERITYISLIIKUNTA

Vammaisjärjestöt, kuntien erityisliikunnanohjaus, Suomen Invalidien Urheiluliitto

NEUVONTA JA PALVELUOHJAUS

Kunnan sosiaalitoimistot, terveyskeskusten ja sairaaloiden sosiaalityöntekijät sekä kuntoutusohjaajat, järjestöjen sosiaali- ja kuntoutusohjaus, Kela jne.

Lista ei ole kattava ja muutokset palveluissa mahdollisia. Palvelujen järjestäjätaho voi tietyssä palvelussa vaihdella kunnittain tai alueittain.