Apua alkuvaiheessa - Palvelut ja tuet - Palvelusuunnitelma - Taulukko palveluista - Vertaistuki - Kokemuksia vertaistuesta
Palvelusuunnitelma
PDF Tulosta

Oikeiden palveluiden etsimisessä kannattaa hyödyntää palvelutarpeen selvitystä (joka on pohja palvelusuunnitelman tekemiselle) ja palvelusuunnitelmaa, joka parhaimmillaan vastaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja on erittäin kattava.   Vammaispalvelulaissa on 1.9.2009 lukien säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta sekä palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä. Vammaisen henkilön palvelut on kyettävä suunnittelemaan huolellisesti ja kohtuullisessa ajassa. Palvelutarpeen selvittely on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivystystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa niitä koskevan hakemuksen tekemisestä.

Palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa myös hänen omaistensa tai edustajiensa kanssa. Kirjalliseen palvelusuunnitelmaan sisällytetään seuraavat seikat: laatijat, vastuuhenkilö, kuvaus asiakkaan nykytilanteesta (tarpeet, käytössä olevat palvelut ja tukitoimet), selvitys tarvittavista palveluista ja tukitoimista sekä yksityiskohtainen suunnitelma niihin vastaamisesta (järjestämistavat ja määrät). Lisäksi sovitaan suunnitelman arvioinnista ja tarkistuksista.

Mikäli asiakkaan palvelutarve on runsas, voi asiakkaan tarpeita vastaavan toimivan palvelusuunnitelman laatiminen toteutua parhaiten useamman kuin yhden neuvottelukerran tuloksena. Palvelusuunnitelma on tarvittaessa myös sovitettava yhteen muihin vastaaviin suunnitelmiin kuten kuntoutussuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma ei ole päätös jonkun palvelun tai tukitoimen järjestämisestä. Siksi suunnitelman laatimisen yhteydessä asiakasta tuetaan ja opastetaan suunnitelmaan kirjattujen palvelujen ja tukitoimien hakemisessa. Palvelusuunnitelman tekemisen suhteen kannattaa olla yhteydessä vammaispalvelun sosiaalityöntekijään.