Mitä on kuntoutus - Kuntoutusohjaus - Kuntoutussuunnitelma - Apuvälineet
PDF Tulosta

Kuntoutuksen avulla edistetään toiminta- ja työkykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä elämän eri tilanteissa.  Kuntoutus voi olla kasvatuksellista, lääkinnällistä, ammatillista tai sosiaalista.

Lääkinnällinen kuntoutus pyrkii parantamaan tai ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lääkinnällisen kuntoutuksen muotoja ovat muun muassa fysioterapia, puheterapia, yksilöllinen kuntoutusjakso kuntoutuslaitoksessa, sopeutumisvalmennuskurssit, psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus ja ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (ASLAK). Ammatillinen kuntoutus pyrkii parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia. Se voi olla mm. työkokeilua, työvalmennusta, kuntoutustutkimuksia, työhön liittyvää kurssitusta ja ammattiin johtavaa koulutusta.

Kasvatuksellinen kuntoutus voidaan ymmärtää laajassa merkityksessä niin, että se kattaa kaiken uuden oppimisen eri-ikäisten ihmisten elämässä ja tilanteissa, joissa halutaan muutosta ihmisen toimintakykyyn. Konkreettisesti se tarkoittaa mm. erityisopetusta ja myös tukitoimia integraatiossa, jolloin otetaan huomioon oppilaan yksilöllisen tuen tarve. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla pyritään saavuttamaan ja palauttamaan sosiaalinen toimintakyky. Kuntoutuksen muotoja ovat esimerkiksi         sopeutumisvalmennus-kurssit. 

Lasten osalta kuntoutus tapahtuu pääasiassa hoitavan sairaalan koordinoimana. Sairaassa tehdään kuntoutussuunnitelma, jonka mukaisesti kuntoutusta toteutetaan siihen asti kunnes lapsi täyttää 16-vuotta. Nuoren ja aikuisen kohdalla korostuu kuntoutujan oma aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kuntoutuja saattaa joutua hakemaan palveluja usealta eri taholta vammasta tai sairaudesta riippuen.

Kuntoutusjärjestelmä Suomessa on monimuotoinen. Kuntoutusta järjestävät sosiaali- ja terveydenhuolto, Kela, vakuutus- ja työeläkelaitokset, opetustoimi, työhallinto ja työterveyshuolto. Lisäksi Raha-automaattiyhdistys rahoittaa potilasjärjestöjen toteuttamaa kuntoutusta. Työsuhteessa olevan kannattaa tiedustella kuntoutusmahdollisuuksiaan työterveyshuollon kautta. Kuntoutusta järjestävillä eri tahoilla on lakisääteinen yhteistyövelvoite. Kuntoutuja tulee ohjata asianmukaisiin tarvitsemiinsa kuntoutuspalveluihin.

 

Kuntoutus