Mitä apuvälineet ovat - Hankkiminen - Mitä apuvälineitä MMC:een ja hydrokefaliaan - Kustannukset - Apuvälinepalveluiden työnjako - Apuvälineitä koko elämän kirjoon
PDF Tulosta

Aloitteen tekijänä apuvälineen hankinnassa voi toimia apuvälineen tarvitsija, omainen tai läheinen, ammattihenkilö, työnantaja sekä koulu. Hakemisprosessi vaihtelee hieman riippuen apuvälineitä hallinnoivista tahoista. Apuvälinepalveluiden järjestämiseen osallistuu useita toimijoita, joiden vastuu kohdistuu eri osa-alueisiin. Apuvälinepalvelut kuviosta ilmenee vastuunjako eri toimijoiden välillä.

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa apuvälinetarpeen arviointi on osa asiakkaan muuta hoito- tai kuntoutusprosessia. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat potilaalle maksuttomia, hankinnasta koituvista kustannuksista vastaa tavallisimmin potilaan kotikunta. Apuvälinepalveluprosessi käynnistyy tavallisesti apuvälineen tarvitsijan toimintakyvyn arvioinnilla: miten hän toimii ja kuinka suoriutuu itselleen  tärkeistä ja tarkoituksenmukaisista toimista. Arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky ja kokonaiselämäntilanne sekä niistä nousevat tarpeet.

Apuvälineet voidaan ryhmitellä henkilökohtaisiksi tai kierrätettäviksi soveltuviksi apuvälineiksi. Henkilökohtaiset apuvälineet ovat tavallisesti potilaan mittojen mukaan valmistettuja yksilöllisiä tukia kuten esimerkiksi erilaiset asentohoitolastat, kävellessä käytettävät jalkatuet eli ortoosit tai korsetti. Kierrätettäviksi soveltuvat apuvälineet ovat tehdasvalmisteisia välineitä, joita tilattaessa käyttäjän tarpeet huomioidaan kokoa ja lisävarusteita mietittäessä. Kierrätettäväksi soveltuvat välineet lainataan potilaalle tarvittavaksi ajaksi. Tällaisia varusteita ovat esimerkiksi pyörätuolit, suihkutuolit, seisomatelineet ja erilaiset sähköiset liikkumisen apuvälineet. Kierrätettävät apuvälineet on aina suunniteltava ja sovitettava yksilöllisesti ja asianmukaisesti tehtävä tarvittavat korjaukset.

Valintaprosessiin voi sisältyä kokeilua ja sovitusta ennen varsinaisen apuvälineen hankintaa. Apuvälineen luovutuksen yhteydessä annetaan apuvälineen käytön opetus ja ohjeet apuvälineen huollosta. Huollosta ja korjauksesta vastaa yleensä apuvälineen käyttöön luovuttanut taho, johon kannattaa olla yhteydessä ongelmatilanteissa. Apuvälineiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät kuljetuskustannukset jäävät yleensä asiakkaan maksettavaksi, mutta matkat kuuluvat sairasvakuutuslain mukaan korvattaviin matkoihin.

Apuvälineprosessiin sisältyy parhaimmillaan apuvälineen käytön seuranta, johon osallistuvat apuvälineen käyttäjän lisäksi hänen lähipiirinsä ja häntä hoitava henkilöstö. Lainassa olevat apuvälineet palautetaan lainanneelle taholle käyttötarpeen päätyttyä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111363